Regulamin konkursu “Kubuś”
REGULAMIN KONKURSU
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą “Kubuś!”.
2. Organizatorem konkursu jest Danceworld Sp. z o.o. (zwana dalej Organizatorem) NIP 1132916535. Sponsorem nagród jest Primavera Furniture.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu facebookowym https://www.facebook.com/danceworldbyagnieszkakaczorowska
§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) nie jest pracownikiem Danceworld
b) nie jest członkiem rodziny pracownika Danceworld
d) Napisała komentarz “Zrobione”
e) Publicznie udostępniła konkursowy post
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
§ 3 NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest: I Fotelik “Kubuś” (1000 zl)
2. Wyniki zostaną ogłoszone dn 13.08.2017
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony zdobywca powinien napisać wiadomość na profil Danceworld by Agnieszka Kaczorowska do 12h pod rygorem przepadnięcia nagrody.
6. Za przekazanie nagród zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik Primavera Furniture. Zapewniamy darmową przesyłkę.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Danceworld
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.facebook.com/danceworldbyagnieszkakaczorowska

Skontaktuj się z nami!

Jak możemy Ci pomóc? Masz dodatkowe pytanie? Chcesz umówić się na indywidualną lekcję?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zamienimy każdą niepewność w wyczerpującą odpowiedź.

Nasza lokalizacja

ul. Kijowska 7
03-743 Warszawa