Regulamin szkoły tańca Danceworld by Agnieszka Kaczorowska

 • Postanowienia ogólne

  • Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z usług szkoły tańca „Danceworld by Agnieszka Kaczorowska”.

  • Pojęcia zapisane w niniejszym regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
   a. Regulamin – niniejszy regulamin;
   b. Szkoła – szkoła tańca prowadzona przez Danceworld Sp. z o.o., NIP: 113-29-16-535, KRS: 0000633584, Regon: 365236547;
   c. Kurs – kurs tańca oferowany przez Szkołę;
   d. Uczestnik – osoba korzystająca z usług Szkoły i biorąca udział w Kursie;
   e. Zajęcia – zajęcia prowadzone przez instruktorów Szkoły w ramach Kursu;
   f. Opłata – opłata należna na rzecz Szkoły z tytułu udziału w Kursie przez Uczestnika;
   g. Karta klubowa – karta wydawana Uczestnikowi przez Szkołę po wniesieniu Opłaty za pierwszy Kurs, legitymująca prawo Uczestnika do udziału w Kursie;
   h. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Szkołę znajdująca się pod adresem: https://dwbak.com/, na której znajdują się informacje o Szkole i Kursach.

  • Siedziba Szkoły znajduje się w Warszawie.

  • Zapisanie się na Kurs przez Uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na brzmienie Regulaminu i stanowi zobowiązanie do jego przestrzegania. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, za przestrzeganie Regulaminu odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.

 • Kursy

  • Szkoła oferuje Kursy grupowe oraz indywidualne.

  • W ramach Kursów grupowych Szkoła oferuje:
   a. Kursy dla dzieci do 12 lat;
   b. Kursy dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat;
   c. Kursy dla dorosłych powyżej 19 lat.

  • Kursy zróżnicowane są pod względem rodzaju tańca, do którego przygotowują oraz stopnia trudności. O przydzieleniu Uczestnika do Kursu z uwagi na stopień trudności oraz poziom zaawansowania technicznego Uczestnika decyduje ostatecznie instruktor Szkoły.

  • Kursy dla dzieci do 12 lat kończą się egzaminem sprawdzającym umiejętności nabyte przez Uczestników w czasie Kursu. W celu zakwalifikowania się na Kurs o wyższym stopniu trudności Uczestnik powinien uzyskać pozytywny wynik egzaminu kończącego Kurs o niższym stopniu trudności.

  • W trakcie Kursów dla dzieci do 12 lat Uczestnicy będą mogli zdobywać certyfikaty lub bilety za szczególne osiągnięcia.

  • Kursy prowadzone są przez instruktorów wyznaczonych przez Szkołę.

  • Kursy rozpoczynają się w terminie podanym na Stronie internetowej lub w siedzibie Szkoły.

  • Kursy odbywają się w siedzibie Szkoły. Jednak Szkoła może przenieść miejsce odbywania się całego Kursu lub pojedynczych Zajęć ze względów organizacyjnych w inne miejsce, o czym poinformuje Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.

  • W przypadku Uczestników będących osobami małoletnimi konieczne jest przedstawienie przed rozpoczęciem Kursu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział Uczestnika w Kursie.

  • Udział w Kursie może wziąć tylko Uczestnik, który uiścił w pełnej wysokości Opłatę za Kurs w terminie wynikającym z Regulaminu albo – w przypadku płatności ratalnych – opłacił wszystkie raty, których termin zapłaty upłynął do dnia Zajęć.

  • Obsługa Szkoły może zażądać okazania dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Uczestnika) w celu prawidłowej identyfikacji Uczestnika.

 • Zapisy na Kursy

  • Zapis na Kurs następuje poprzez: rejestrację w recepcji Szkoły lub przez kontakt telefoniczny i mailowy, w toku zapisu Uczestnik lub jego rodzice/opiekunowie prawni podają swoje dane do kontaktu, tj. adres, e-mail i telefon.

  • Zapis dokonany przez Uczestnika zgodnie z powyższymi zasadami stanowi jedynie rezerwację miejsca na Kursie. Do potwierdzenia udziału w Kursie konieczne jest wniesienie przez Uczestnika Opłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Nie wniesienie przez Uczestnika Opłaty w terminie wynikającym z Regulaminu skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca na Kursie.

  • O liczbie miejsc na Kursie decyduje Szkoła. Liczba miejsc na Kursie jest ograniczona. O przyjęciu na Kurs decyduje kolejność zapisów i dokonania Opłaty.

  • W przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na Kurs nie przekracza 4 Szkoła może zdecydować o anulowaniu Kursu – w takiej sytuacji Szkoła zwróci zapisanym na Kurs Uczestnikom pieniądze za te Kurs.

 • Karta klubowa

  • Po wniesieniu Opłaty Uczestnicy otrzymają Kartę klubową.

  • Karta klubowa jest wydawana Uczestnikom nieodpłatnie.

  • Karta klubowa jest oznaczona unikalnym numerem pozwalającym na identyfikację Uczestnika.

  • Karta klubowa zostaje przypisana na stałe do Uczestnika po wniesieniu Opłaty za pierwszy Kurs, w którym Uczestnik bierze udział i nie ulega zmianie w przypadku udziału w kolejnym Kursie.

  • Zabroniona jest odsprzedaż czy bezpłatne udostępnienie Karty klubowej przez Uczestnika innej osobie, w przypadku posługiwania się kartą przez osoby nieupoważnione do korzystania Szkoła ma prawo zatrzymać kartę i poinformować o tym fakcie Uczestnika.

  • O zagubieniu karty klubowej Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Szkoły w trybie bezzwłocznym.

  • W razie zgubienia lub trwałego uszkodzenia Karty klubowej Uczestnik może otrzymać duplikat. Za wydanie duplikatu Karty klubowej Szkoła pobiera opłatę w kwocie 20 zł.

 • Płatności. Zniżki i promocje

  • Uczestnik może wnieść Opłatę na jeden z następujących sposobów:
   a. w gotówce lub za pomocą karty płatniczej lub kredytowej na miejscu w siedzibie Szkoły;
   b. przelewem na rachunek bankowy szkoły podany na Stronie internetowej albo przez recepcjonistę w siedzibie Szkoły;

  • Płatność za zajęcia musi zostać uregulowana przed rozpoczęciem zajęć, czyli w przypadku płatności miesięcznej, kurs musi być opłacony za cały miesiąc z góry przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w miesiącu. W przypadku nieopłacenia zajęć z góry, pracownik recepcji może odmówić uczestnikowi kursu wstępu na salę.

  • Dostępne są następujące sposoby opłacania zajęć:
   • w skali miesięcznej
   • w skali semestralnej
   • w skali rocznej
   Ceną regularną za zajęcia jest cena przy płatności w skali miesięcznej. W przypadku płatności semestralnej lub rocznej, udzielany jest rabat.

  • Wysokość i rodzaj Opłaty zależą od rodzaju Kursu wybranego przez Uczestnika. Wszystkie podane ceny Kursów są cenami brutto wyrażone w złotych polskich. Aktualny cennik Kursów znajduje się na Stronie internetowej oraz jest dostępny w siedzibie Szkoły.

  • Szkoła oferuje zniżki i promocje na cenę Kursu. Informacje o aktualnych zniżkach i promocjach są dostępne w recepcji Szkoły.

  • Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania oferowanej zniżki lub promocji w każdym czasie.

  • Zniżki i promocje nie łączą się ze sobą.

  • W celu skorzystania ze zniżki lub promocji, w przypadku wnoszenia Opłaty za Kurs w siedzibie Szkoły Uczestnik powinien poinformować recepcjonistę o przysługującej mu zniżce lub chęci skorzystania z promocji przed uiszczeniem Opłaty lub jej wprowadzeniem do systemu komputerowego obsługującego Opłaty. Po uiszczeniu Opłaty lub wprowadzeniu jej do wskazanego systemu komputerowego nie ma możliwości skorzystania przez Uczestnika ze zniżki lub promocji.

  • Szkoła umożliwia uczestnikom rozłożenie wnoszenia Opłat na raty, w związku z czym Uczestnik zobowiązany jest do podpisania stosownej umowy. Wzór umowy znajduje się w recepcji Szkoły.

 • Nieobecności na Zajęciach. Zastępstwa i odwoływanie Zajęć

  • Każdemu uczestnikowi zajęć przysługuje prawo do zgłoszenia nieobecności na zajęciach tylko raz w miesiącu. Nieobecność będzie można odrobić podczas innych zajęć, przepisać płatność na następne nieopłacone zajęcia lub otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia - wszystko to, pod warunkiem zgłoszenia telefonicznego, osobistego lub mailowego najpóźniej 24h przed zajęciami. Zwrot płatności jest możliwy wyłącznie po okazaniu paragonu.

  • Zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć, jeżeli w dniu zajęć nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników danego kursu. Wymagana liczba uczestników może różnić się w zależności od rodzaju zajęć (zajęcia solo lub w parach). W przypadku odwołania zajęć z powodu niewystarczającej liczby uczestników kursu, Szkoła zwraca uczestnikom pieniądze za niewykorzystane zajęcia.

  • Uczestnicy są zobowiązani do zgłaszania swojej obecności na zajęciach w recepcji szkoły. W tym celu należy okazać pracownikowi recepcji kartę członkowską lub w przypadku jej braku, podać dane personalne. Niestosowanie się do powyższego może skutkować nieobecnością w systemie, pomimo obecności uczestnikach na zajęciach.

  • W razie niemożności prowadzenia Zajęć przez dedykowanego instruktora, Szkoła ma prawo wyznaczyć zastępstwo lub oddelegować do prowadzenia Zajęć innego instruktora.

 • Rezygnacja z Kursu

  • Uczestnik może zrezygnować z udziału w Kursie, w szczególności z uwagi na zdarzenia losowe (odniesiony uraz, choroba, ciąża, etc.).

  • W razie rezygnacji z Kursu Uczestnik otrzyma zwrot wniesionej opłaty w kwocie proporcjonalnej do ilości Zajęć, w których Uczestnik brak udział oraz Zajęć pozostałych do końca Kursu. W takim przypadku Szkole przysługuje jednak prawo do żądania od Uczestnika zapłaty kosztów poniesionych przez Szkołę na poczet udziału Uczestnika w całym Kursie (koszt wynajęcia Sali, koszt instruktora

  • Uczestnik może przenieść prawo do udziału w Kursie i związane z nim zobowiązania wobec Szkoły na rzecz innej, dowolnie wybranej osoby, o czym jest zobowiązany poinformować Szkołę mailowo lub pisemne, a umowa przeniesienia prawa do udziału w Kursie powinna mieć formę pisemną.

  • Osoba, na którą Uczestnik przeniósł przysługujące mu prawo do udziału w Kursie, nie może korzystać z Karty klubowej Uczestnika i zobowiązana jest do założenia własnej Karty klubowej. Osoba taka przed rozpoczęciem udziału w pierwszych Zajęciach musi zaakceptować Regulamin Szkoły.

 • Odpowiedzialność

  • Szkoła ponosi odpowiedzialność wobec Uczestników na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów. W szczególności Szkoła nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników za skutki zdarzeń niezawinionych przez Szkołę.

  • Szkoła nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik może ubezpieczyć się w tym zakresie własnym staraniem i na własny koszt.

  • Szkoła udostępnia Uczestnikom szatnię z zamykanymi na klucz szafkami w celu przebrania się i pozostawienia ubrań i rzeczy na czas trwania Zajęć, przy czym wszelkie rzeczy wartościowe Uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem Zajęć zdeponować w recepcji (np.: klucze do samochodu, portfel, laptop, biżuterię, telefon itp.).

  • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone Szkole, w szczególności za zniszczenia dokonane w mieniu Szkoły.

  • W razie utraty przez Uczestnika kluczyka do szafki w szatni bądź w razie jego zniszczenia, Szkoła może obciążyć Uczestnika opłatą w kwocie 130 zł (usługa ślusarska plus wymiana zamka na nowy). Uczestnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie odpowiedniego pracownika administracyjnego Szkoły. W takim wypadku nie jest również dozwolone otwieranie szafki z użyciem innych kluczy lub narzędzi przez użycie siły.

 • Zasady bezpieczeństwa

  • Z uwagi na zasady bezpieczeństwa, Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowej zmiany obuwia przed przystąpieniem do Zajęć oraz zastosowania stroju właściwego z uwagi na rodzaj Zajęć (Uczestnicy otrzymają informacje co do stroju i rodzaju butów zmiennych od instruktorów prowadzących Zajęcia).

  • W trakcie Zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Nie jest dozwolone wnoszenie żywności na sale, w których odbywają się Zajęcia.

  • W trakcie Zajęć na Sali przebywać mogą jedynie Uczestnicy oraz upoważniony personel Szkoły, w szczególności instruktorzy czy osoby sprawujące funkcje administracyjno-organizacyjne.

  • Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożycia alkoholu i środków odurzających – za wyjątkiem czasu i miejsca odbywania się uroczystości organizowanych przez Szkołę, kiedy to osoby pełnoletnie mogą spożywać alkohol w miejscu odbywania się uroczystości.

  • Zabronione jest korzystanie z usług Szkoły osobom pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających lub jakichkolwiek innych środków odurzających.

  • Niedozwolone jest wprowadzanie na teren Szkoły pojazdów jednośladowych oraz zwierząt.

  • Szkoła nie zapewnia parkingu dla samochodów. Parkowanie jest dozwolone jedynie w miejscach ogólnodostępnych zgodnie z obowiązującymi zasadami ruchu drogowego.

  • Teren Szkoły, poza szatniami i toaletami, jest monitorowany za pomocą kamer video.

  • Instruktor ma prawo nie dopuścić do Zajęć osób, co do których nabrał podejrzenia, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub osób, które w jakikolwiek sposób naruszają Regulamin lub porządek publiczny, a w razie stwierdzenia takiej okoliczności w trakcie Zajęć instruktor ma prawo wykluczyć takie osoby z Zajęć.

  • Instruktor ma prawo nie dopuścić do Zajęć osób, co do których nabrał podejrzenia, że ich stan zdrowia nie pozwala na udział w Zajęciach, a w razie stwierdzenia takiej okoliczności w trakcie Zajęć instruktor ma prawo wykluczyć takie osoby z Zajęć.

  • Uczestnik zobowiązuje się do zachowania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Szkoły. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z zajęć innym Uczestnikom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Szkoły słów powszechnie przyjętych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Uczestników lub osób z obsługi Szkoły w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.

  • Uczestnik zajęć zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych, oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów lub pracowników szkoły.

 • Reklamacje

  • Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na piśmie.

  • Szkoła rozpatrzy reklamację złożoną przez Uczestnika niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Szkoła pisemnie poinformuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 • Przetwarzanie danych osobowych

  • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Szkoła

  • Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia – każde takie żądanie powinno być zgłoszone mailem albo pisemnie.

 • Postanowienia końcowe

  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

  • Szkole przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. O wprowadzonych zmianach Szkoła poinformuje Uczestników mailem lub pisemnie, a Uczestnicy mają możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia im informacji o zmianach w Regulaminie zrezygnować z Kursu na zasadach przyjętych w Regulaminie albo przesłać Szkole pisemnie lub mailem oświadczenie o akceptacji zmian Regulaminu.

  • Brak rezygnacji z Kursu przez Uczestnika w terminie 14 dni oraz brak jakiegokolwiek oświadczenia w zakresie akceptacji zmian w Regulaminie oznacza akceptację zmian Regulaminu, w związku z czym Uczestnik nadal będzie mógł uczestniczyć w Zajęciach.

  • Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w recepcji Szkoły oraz na Stronie internetowej.

  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2019

Skontaktuj się z nami!

Jak możemy Ci pomóc? Masz dodatkowe pytanie? Chcesz umówić się na indywidualną lekcję?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zamienimy każdą niepewność w wyczerpującą odpowiedź.

Nasza lokalizacja

ul. Kijowska 7
03-743 Warszawa